Kort na elkaar vonden er in 1926 twee benoemingen plaats die veel invloed zouden hebben op de ontwikkeling van de filosofie aan de VU. Op 15 oktober van dat jaar aanvaardde Herman Dooyeweerd het hoogleraarschap in de rechtenfaculteit; op 26 oktober Dick Vollenhoven in de faculteit Letteren & Wijsbegeerte. Hun, in onderlinge discussie, ontwikkelde filosofie kwam bekend te staan als ‘Calvinistische wijsbegeerte’, of ook wel – naar de titel van Dooyeweerds hoofdwerk – Wijsbegeerte der Wetsidee. René van Woudenberg gaat in op de filosofische reflectie op wetenschap die in het VU-DNA zit. 

Click here for english text

Door: Ab Flipse

De ideeën uit dit uit drie kloeke delen bestaande werk, dat verscheen in de jaren 1935-36, heeft Dooyeweerd later verder uitgewerkt en in het Engels gepubliceerd onder de titel A New Critique of Theoretical Thought (1953-58). Deze wijsbegeerte zou enkele decennia de dominante filosofische school zijn aan de VU. Veel studenten maakten er kennis mee, omdat een inleidend college onderdeel was van de meeste studies.

De meningen erover waren overigens verdeeld. Waar de colleges van Dooyeweerd werden geprezen vanwege hun helderheid, werden zijn publicaties door het heel eigen jargon ook wel als ondoorgrondelijk ervaren. Vooral geestverwanten bouwden voort op zijn werk, maar zijn originaliteit werd veel breder gewaardeerd en bij zijn afscheid in 1964, schreef G.E. Langemeijer, voorzitter van de afdeling letterkunde van de KNAW: ‘Dooyeweerd is de meest oorspronkelijke wijsgeer die Nederland ooit heeft voortgebracht, Spinoza zelfs niet uitgezonderd’.

Deze wijsbegeerte vormde, hoe dan ook, een originele invulling van de idealen, die tot de oprichting van de VU hadden geleid, en die eigenlijk nog steeds in het VU-DNA zitten.


De VU-reflectie op wetenschap in onderzoek en onderwijs

Door René van Woudenberg

Een kenmerkend denkbeeld van Abraham Kuyper dat belangrijk was bij de oprichting van de VU en dat gedeeld werd door Dooyeweerd en Vollenhoven, was dat er geen strijd gaande is tussen geloof en wetenschap, maar dat er een positieve afhankelijkheid tussen beide bestaat. Het in sommige kringen populaire idee dat geloof en wetenschap in oorlog met elkaar zijn, en dat de wetenschap uiteindelijk alle geloof zal overwinnen, was hen vreemd, sterker nog, ze betoogden op diverse manier dat dat onjuist is. 

Dooyeweerd en Vollenhoven werkten onder meer de zogenaamde ‘theorie van modale aspecten’ uit. Volgens die theorie kent de werkelijkheid een diversiteit van ‘aspecten’, zoals een numeriek aspect, een ruimtelijk aspect, een fysisch aspect, een economisch aspect en een juridisch aspect. In de verschillende wetenschappen, zo zegt deze theorie, wordt steeds één aspect van de wereld bestudeerd. Het numeriek aspect in de algebra, het ruimtelijk aspect in de geometrie, het economisch aspect in de economie, enzovoort. De verschillende wetenschappen hebben daarmee een zekere eigenstandigheid tegenover elkaar. Een implicatie van deze theorie is dat het geheel van de werkelijkheid niet slechts via één wetenschap gekend kan worden. Daarmee geeft ze een klaroenstoot voor multi- en interdisciplinariteit.

Filosofische reflecties over de aard en samenhang van wetenschappen, over de mogelijkheden en grenzen ervan, zijn aan de VU altijd belangrijk gebleven. Dat blijkt onder meer uit het feit dat elke VU student een verplichte cursus ‘wijsgerige vorming’ volgt. Op die colleges komen naast de genoemde reflecties, ook ethische vragen over wetenschap, en over wetenschappelijke integriteit aan de orde. In de geest van Dooyeweerd wordt daarmee erkend dat er een verschil is tussen goede wetenschapsbeoefening, en het hebben van een adequate visie op wetenschap.

Dat deze meer algemene en filosofische vragen over wetenschap aan de VU echt belangrijk worden gevonden, blijkt ook uit het succesvolle programma A Broader Mind, waarin op vrijwillige basis vele studenten en docenten met elkaar werken aan vragen over wetenschap, waarden en het goede leven.

Het past bij het DNA van de VU dat deze onderwerpen niet alleen in het onderwijs aan de orde komen, maar dat er ook onderzoek naar wordt gedaan. Onderzoek naar de wetenschapsgeschiedenis, en naar de veranderende beelden van wetenschap en wetenschappelijke methode, naar de maatschappelijke en culturele betekenis van wetenschap, wordt verricht in het Simon Stevin Centrum. Onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en de Big Questions (ondermijnt wetenschap het geloof in de vrije wil, geloof in moraal, religieus geloof?—zoals soms wel wordt gezegd) wordt verricht in het Abraham Kuyper Centrum for Science and the Big Questions.

Ab Flipse is universiteitshistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam; René van Woudenberg is hoogleraar Epistemology en Metafysica aan dezelfde universiteit, en directeur van het Abraham Kuyper Centrum for Science and the Big Questions.

Kijk voor alle verhalen in deze expositie op: VU-voorwerpen en hun verhalen | 140 jaar Vrije Universiteit Amsterdam


Deel dit artikel